Visie op zorgen voor elkaar..

LEERLINGENBEGELEIDING – ZORGWERKING  

Onze kinderen kunnen nood hebben aan extra begeleiding op vlak van

-   Leerbegeleiding

We willen er immers voor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de onderwijsdoelen uit de leerplannen bereiken.

-   Socio-emotionele begeleiding

Je ‘goed’ voelen, thuis én op school, is immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

-   Schoolloopbaanbegeleiding

We streven er naar dat elk zijn of haar talenten in de loop van de basisschool ontdekt, ontwikkelt en leert benutten. Op die manier wordt aan het einde van de lagere school een weloverwogen advies gegeven en kan de leerling toekomstgericht een goede studiekeuze maken !    

Wie doet wat ?  

De klasleerkracht is de spilfiguur, waarbij u in eerste instantie terecht kan met uw vragen. De zorgleerkracht ondersteunt de klasleerkracht.

-   Zij neemt de groep over, zodat de leerkracht gericht kan werken met een kleiner groepje leerlingen, -   of zij ondersteunt zelf een leerling of een groepje.

De zorgcoördinator

-   coördineert de zorgactiviteiten op schoolniveau,

-   maakt afspraken met ouders, hulpverleners en CLB,

-   coacht en ondersteunt waar nodig.    

Wij werken op school vanuit het “zorgcontinuüm”. Dit is een denkkader dat ons de mogelijkheid biedt om een werkbare, kwaliteitsvolle zorgstructuur (in 3 fases) te organiseren binnen de school.    

FASE 0 – een brede basiszorg, de leerkracht doet er toe!  

Goede zorg start met goed onderwijs in de klas. De aanpak van de leerkracht maakt in vele gevallen het verschil. De leerkracht observeert en differentieert waar het nodig is. Dit betekent dat kinderen die een “andere” aanpak nodig hebben (bv meer uitdagingen, wat extra uitleg, …)die ook krijgen. Het gaat niet altijd om een andere aanpak wat ‘leren’ betreft, het kan ook gaan om een aangepaste aanpak voor motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, gedrag, sociale vaardigheden, emotioneel welzijn, … Op bepaalde momenten ondersteunt een zorgleerkracht in de klassen. Door samen te werken, kunnen leerlingen alleen of in kleine groepjes begeleid worden. We kiezen er heel bewust voor de leerkracht ‘spilfiguur’ te maken: hij of zij kent de kinderen het beste en kan de begeleiding op een kwalitatieve wijze vormgeven.  

FASE 1 – verhoogde zorg, samen pakken we het aan!  

Soms is er meer nodig om aan bepaalde onderwijsbehoeften van één of meerdere leerlingen tegemoet te komen. In samenspraak met de ouders en de leerling gaat het zorgteam (leerkracht, zorgcoördinator, directeur) op zoek naar een passende aanpak en geschikte hulpmiddelen om uw kind verder op weg te helpen, zodat het de aansluiting met de klasgroep qua leerinhouden niet verliest.  

Fase 2 - Uitbreiding van zorg, in regie van CLB

Voor sommige leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet meer, en dreigt de leerling in de schoolse situatie vast te lopen. Wanneer we als schoolteam aanvoelen dat onze inspanningen en die van de leerling en de ouders geen of onvoldoende resultaat opleveren, kan het CLB betrokken worden. Het CLB gaat in gesprek met alle participanten over tot een individuele probleemanalyse, bekijkt of er extra hulpmiddelen aangereikt kunnen worden, of er verder onderzoek nodig is, … In deze fase kan het zijn dat de leerdoelen op maat van het kind geformuleerd worden. Naast de concrete aanpak op school, kan het zijn dat er ondersteuning nodig is door externe hulpverleners. Op school bv. door een GON-begeleider, buiten de school bv. door een therapeut. In beide gevallen werken we nauw samen en is er geregeld overleg, zodat de aanpak maximaal kan renderen. Het kan ook dat een leerling voor bepaalde leergebieden een apart traject “op maat” aangeboden krijgt.  

Fase 3: School op maat

Voor een heel groot aantal leerlingen zal het hierboven beschreven proces van ondersteuning en begeleiding volstaan. Toch zijn er een klein aantal leerlingen voor wie alle investeringen in het zoeken naar afstemming van het aanbod op de onderwijsbehoeften niet resulteren in een verbeterde participatie van de leerling aan het klas- en schoolgebeuren. Daar kan een overstap naar een school met een meer specifiek aanbod een zinvol alternatief zijn..    

KINDVOLGSYSTEMEN en ZORGOVERLEG  

Zowel in de kleuterklassen als in de lagere school worden kindvolgsystemen gebruikt. Ze zijn voor ons een hulpmiddel om de leerlingenbegeleiding vorm te geven, om die kinderen op te sporen die een extra uitdaging, remediëring of aangepaste hulpmiddelen nodig hebben.   Deze testresultaten worden, samen met de bevindingen van de leerkracht en de resultaten uit dagelijks werk en toetsen, meegenomen in het zorgoverleg tussen de leerkracht, zorgcoördinator, (CLB) en directeur.    

TIPS VOOR OUDERS   ·        

Aarzelen niet om de school te contacteren voor een gesprek wanneer je nood hebt aan meer informatie of wanneer je vragen hebt! ·         Uw aanwezigheid op het oudercontact is gewenst. Het is belangrijk om samen met uw (ex)partner het oudercontact bij te wonen, zodat jullie dezlfde informatie op hetzelfde moment krijgen. Bovendien kunnen we dan samen dan afspraken maken in het belang van uw kind. ·         Heeft uw kind het moeilijk ? Dan doet een positieve, bemoedigende aanpak wonderen. Wanneer we samen afspraken maken en dezelfde koers varen, heeft uw kind hier baat bij en voelt het zich gesteund. ·         Wil je de leerstof opnieuw uitleggen, pols dan even bij de leerkracht op welke manier deze het heeft aangebracht. Zo vermijden we verwarring. ·         Doseer de extra ondersteuning en stel haalbare doelen. Op die manier blijft uw kind gemotiveerd en zal jullie ouder-kindrelatie niet verzuren.     We kunnen op onze Kleurenplaneet niet van alle kinderen dezelfde sterren maken… We kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal schitteren !!!