ONS PEDAGOGISCH PROJECT

Basisschool De Kleurenplaneet is een school van het GO! en gebruikt het PPGO! als basis. 

Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen.

Het GO! voedt op tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen.

Het PPGO! staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld.

Het PPGO! beoogt gelijke kansen bij de maximale ontplooiing en vorming van persoonlijkheden.

Daarbij streven we ernaar dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft:

  • kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en respect voor ieders mening en bestaande verschillen;
  • toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en respectvol uit te komen voor eigen ideeën en overtuigingen;
  • huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe, maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken;
  • is betrokken bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen:
  • eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en draagt bij tot hun realisatie;
  • handelt volgens democratische waarden en instellingen;
  • verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid.
  • is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten;
  • is bereid om een leven lang en levensbreed te leren.